POZDRAV K MIEROVÉMU POCHODU OD VÝZNAMNÉHO UKRAJINSKÉHO PACIFISTU JURIJA ŠELJAŽENKA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jurij Šeljaženko je výkonným tajomníkom Ukrajinského pacifistického hnutia, členom predstavenstva Európskeho úradu pre výhradu vo svedomí a členom správnej rady organizácie World BEYOND War.

V roku 2021 získal titul magister mediácie a riadenia konfliktov a v roku 2016 titul magister práv na univerzite KROK. Okrem účasti v mierovom hnutí je novinárom, blogerom, obhajcom ľudských práv a právnym vedcom, autorom odborných publikácií a prednáša teóriu a históriu práva.

Ukrajinská vláda stále nedovoľuje mužom opustiť Ukrajinu, preto nemohol prísť osobne na náš mierový pochod. Nahral nám však pozdrav týkajúci sa témy mieru a riešenia konfliktu na Ukrajine mierovými prostriedkami.

Vypočujte si video a názory na situáciu na Ukrajine od tohto významného ukrajinského pacifistu, ktoré u nás z dôvodu prevládajúcej vojenskej propagandy nepočuť. Pod videom nájdete celý prepis príhovoru v slovenskom aj anglickom jazyku.

Pozdrav od Jurija Šeljaženka na mierový pochod

PREPIS VIDEA V SLOVENSKOM JAZYKU:

Drahí slovenskí priatelia, pozdravujem vás z Kyjeva, hlavného mesta Ukrajiny a blahoželám vám k Medzinárodnému dňu mieru. Všetci rozumní ľudia na celom svete s morálnym kompasom v srdci a v mysli podporujú mier, ľudský život bez násilia, a nie vojnu, ktorá je organizovaným masovým vraždením. Mier, nie vojna, je všeobecne uznávanou spoločenskou normou a hodnotou. A teraz je táto norma v našej krajine pošliapaná a porušená s vedľajšími škodami pre Európu a svet. Mal som šťastie, že som prežil ruské ostreľovanie Kyjeva, hoci február a marec boli nočnou morou a Putinova brutálna invázia na Ukrajinu mala za následok desaťtisíce mŕtvych, milióny utečencov, zničené mestá. Všeobecná nálada na Ukrajine je bojovať za víťazstvo, pomstiť sa, „roztrhať“ Rusko na kúsky. A podobná toxická nálada sa objavila aj v Rusku, „roztrhať“ Ukrajinu na kusy, keď ruská televízia uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily zabíjajú civilistov v Doneckej a Luhanskej oblasti kontrolovaných proruskými separatistami. Ale aj počas ruského bombardovania som tu v Kyjeve vyzýval na mier mierovými prostriedkami, na diplomatické riešenie a presadzoval som pozíciu ukrajinských pacifistov. Potrebujeme prímerie, komplexné a inkluzívne mierové rozhovory s cieľom nájsť zmierenie nielen medzi Ukrajinou a Ruskom, ale aj medzi Východom a Západom. Sme susedia v našom spoločnom domove, na planéte Zem a musíme žiť ako jedna milujúca, priateľská rodina. Vojna v našej krajine je najškandalóznejším príkladom iracionálneho, deštruktívneho globálneho boja o moc medzi Východom a Západom. Vládnuce elity v oboch súperiacich táboroch a v oboch bojujúcich krajinách majú v úmysle pokračovať v nekonečnej vojne, pretože prináša nezaslúženú slávu a zisky.

Vojenská patriotická výchova, branná povinnosť, vojnová propaganda a absolútna dôvera armáde, všetky tieto nedemokratické záležitosti uľahčili vládam v Rusku a na Ukrajine mobilizovať ľudí za účelom krviprelievania a mimochodom, namiesto toho, aby medzinárodné právo zakázalo brannú povinnosť, niektoré horúce hlavy presadzujú brannú povinnosť v európskych krajinách, robiac z ľudí proti ich vôli potravu pre delá a klamú vám, že skutočná demokracia je len produktom ničivej vojenskej akcie. Zelenskyj povedal, že je pripravený bojovať proti Rusku ďalších 10 rokov, Putin naznačil, že by mohol pokračovať v takzvanej špeciálnej vojenskej operácii 21 rokov, tak, ako Peter I. viedol Veľkú severnú vojnu.

Vojna na Ukrajine sa skôr či neskôr skončí za rokovacím stolom. Bude lepšie, ak sa tak nestane z vyčerpania, oslabenia a bolesti, ale vďaka veľkým demokratickým zmenám v našich krajinách a vo svete, zmenám, ktoré prídu, keď pochopíme, že demokracia a militarizmus nie sú zlučiteľné, systémovým zmenám, prechodu od tyranie vojnových štváčov k sociálnej a environmentálnej spravodlivosti. Mali by sme sa zlepšiť, a nie viesť vojny, obetovať svoj blahobyt, aby sme škodili iným, zabíjať nepriateľov a ničiť sami seba.

Problémom nie je nepriateľ, problémom je militarizácia a zbrojenie všetkého, ktoré z obyčajných hriešnych ľudí, ako sme my, vytvára fiktívnych nepriateľov a robí z nás skrutky večnej vojnovej mašinérie, otrokov militaristickej tyranie, veriacich v absolútne právo a moc nás a absolútne zlo a slabosť iných.

Súperiace ideológie atlanticizmu a eurazianizmu s ich fiktívnymi pseudodôvodmi večného boja medzi NATO, Ruskom a Čínou treba opustiť v prospech kultúry mieru, poznania a etiky nenásilného života a vládnutia. Celkový vojenský rozpočet sveta presahuje dva bilióny dolárov, zatiaľ čo bežný rozpočet Organizácie Spojených národov je len 3 miliardy, porovnajte to, tri centy na priateľstvo a dvadsať eur na skrytú dýku! Obchodníci so smrťou zo zbrojného priemyslu sa tešia, že vlády míňajú majland na vojnu a mizerné centy na diplomaciu, ale mierumilovní daňoví poplatníci sú okrádaní a ich život je stále viac a viac v ohrození, s hrozbou jadrovej konfrontácie medzi veľmocami. Musíme investovať stokrát viac zdrojov a úsilia do mieru namiesto krviprelievania. Preteky v zbrojení a hospodárska vojna, znásobenie sankcií nemôžu priniesť mier Ukrajine, Európe a svetu. Potrebujeme viac hlasov zdravého rozumu, hlasov mierumilovných ľudí pripomínajúcich vládam ich zodpovednosť za budovanie mieru podľa Deklarácie a Akčného programu o kultúre mieru, ktoré prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov.

Takže, ďakujem za váš pochod mieru. Povedzme tiež „ďakujem“ všetkým ľuďom na celom svete, ktorí dnes zvyšujú hlasy za mier a spravodlivosť, najmä ľuďom, ktorí sú potláčaní za svoj statočný protivojnový protest v bojujúcich krajinách. Pozývam vás, aby ste podporili kampaň Object War (Namietaj proti vojne) a podpísali petíciu EÚ na webovej stránke You Move Europe, ktorá žiada ochranu a azyl pre dezertérov a odporcov vojenskej služby z dôvodu rozporu so svedomím z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny.

Vybudujme spolu lepší svet bez vojen!

PREPIS VIDEA V ANGLICKOM JAZYKU:

Dear Slovakian friends, greetings from Kyiv, capital of Ukraine, and congratulations with the International Day of Peace. All sane people in the world with moral compass in their hearts and minds support peace, human life free from violence, not the war, which is organized mass murder. Peace, not war, is universally recognized social norm and value. And now this norm is trampled and broken in my country with collateral damage to Europe and the world. I was lucky enough to survive Russian shelling of Kyiv, though February and March were nightmare, and Putin’s brutal invasion of Ukraine resulted in tens thousands of deaths, millions of refugees, ruined cities. General mood in Ukraine is to fight for victory, to have revenge, to rip Russia apart. And similar toxic mood emerged in Russia, to rip Ukraine apart, when Russian TV said that Ukrainian armed forces kill civilians in pro-Russian separatist-controlled Donetsk and Luhansk regions. But even under Russian bombardments here in Kyiv I called for peace by peaceful means, for diplomatic solution, asserting position of Ukrainian pacifists. We need ceasefire, comprehensive and inclusive peace talks to find reconciliation not only between Ukraine and Russia but also between the East and West. We are neighbors at our common home, planet Earth, and we must live as one loving, friendly family. War in my country is the most scandalous example of irrational, disruptive global fight for power between the East and West. Ruling elites in both rival camps and in both belligerent countries intend to continue war forever, because it brings undeserved glory and profits.

Military patriotic upbringing, conscription, propaganda of war and absolute trust to army, all these undemocratic things made it easy for governments in Russia and Ukraine to mobilize people for bloodshed, and by the way, instead of prohibiting conscription by international law, some hot heads are pushing for conscription in European countries, turning people into cannon fodder against their will, lying you that true democracy is only a product of meat grinder. Zelenskyy said that he is ready to fight Russia next 10 years, Putin hinted he could continue so-called special military operation 21 year as Peter the First waged Great Northern War.

Sooner or later, the war in Ukraine will be ended at the negotiation table. Better it will be not out of exhaustion, weakening and pain, but because of big democratic changes in our countries and in the world, the changes that will came when we understand that democracy and militarism are not compatible, systemic changes, transition from tyranny of warmongers to social and environmental justice. We should be better than waging wars, sacrificing our welfare to harm others, killing enemies, and destroying ourselves.

Problem is not the enemy, problem is militarization and weaponization of everything which creates fictional enemies from regular sinful people like ourselves and makes us screws in perpetual war machine, the slaves of militarist tyranny, the believers in absolute right and power of us and absolute wrong and weakness of others.

Rival ideologies of Atlanticism and Eurasianism with their fictional pseudo-reasons for eternal fight between NATO, Russia and China must be abandoned in favor of the culture of peace, knowledge and ethics of nonviolent life and governance. Total military budget of the world exceeds two trillions dollars, while regular budget of United Nations is only 3 billions, compare it, three cents for friendship and twenty euros for hidden dagger! Merchants of death from arms industry are happy that governments spend a fortune on war and measly cents on diplomacy, but peace-loving taxpayers are robbed and their life more and more in danger, with looming threat of nuclear confrontation between great powers. We must invest hundreds times more resources and efforts in peace instead of bloodshed. Arms race and economic war, multiplication of sanctions could not bring peace to Ukraine, Europe and the world. We need more voices of sanity, voices of peace-loving people reminding the governments their responsibility for building peace according to the Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace adopted by the General Assembly of United Nations. So, thank you for your march of peace. Let’s also say “thank you” to all people around the world raising voices today for peace and justice, especially to people who are repressed for their brave antiwar protest in belligerent countries. I invite you to support the Object War campaign and sign a petition to EU at the website You Move Europe calling for protection and asylum for deserters and conscientious objectors to military service from Russia, Belarus, and Ukraine. Let’s build better world without wars together!

Top články

Obrázok3

Medzinárodný deň materinského jazyka

Esperanto_obrázok

Posolstvo Svetového esperantského zväzu pre Organizáciu Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru 21. septembra 2023 

Obrazok international samit

MEDZINÁRODNÝ SAMIT ZA MIER NA UKRAJINE

ZJEDNOTENÍ ZA MIER

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou.

Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov.

V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých.