Podporte nás

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Darujte 2 % OZ Zjednotení za mier a prispejte aj vy k pretvoreniu Slovenska na posla mieru v srdci Európy.

Pretože MIER je najvyššou hodnotou – bez neho nebude ani demokracie, ani ľudských práv, ani zdravej klímy.
Ako darovať 2 % pre OZ Zjednotení za mier:

Názov
Zjednotení za mier
Sídlo
Na piesku 19314/9, 82105, Bratislava – Ružinov
Právna forma
Občianske združenie
IČO
53413491

Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

 • Do 15. 2. aktuálneho roku požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ) a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 %.
 • Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie, požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za minulý rok.
 • Z tohto Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať potrebné percentá:
  • 2% zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  • 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, je povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane.
 • Vyplňte predvyplnený formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (POZOR – zmena v riadku 13)
 • Obe tlačivá – vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (dobrovoľníci s počtom aspoň 40 odpracovaných hodín za minulý rok aj s potvrdením od príslušnej organizácie, resp. organizácií) doručte do 30. 4. aktuálneho roku na daňový úrad miesta Vášho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení podmienok majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2% alebo 3% v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Potrebné tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO  alebo online

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % /3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
 • V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:
  • 2% zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  • 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v minulom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií)  doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 • Možné je vybrať si iba jednu organizáciu (údaje pre OZ Zjednotení za mier nájdete v úvode tohto článku).
 • V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. 
 • Nezabudnite sa podpísať!
 • Po splnení podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 1.4. aktuálneho roka) majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2% alebo 3% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 

Potrebné tlačivá:
Daňové priznanie FO typ_A.pdf  alebo online: Daňové priznanie typu_A
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_FO_typ A.pdf

Daňové priznanie FO typ_B.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_B
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_ FO_typ B.pdf

 • Vypočítajte si 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V prípade, že právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roka) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 • V prípade, že právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roka) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. To znamená, že ak do termínu podania daňového priznania PO venuje na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môže pomôcť až 2 % z dane! V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla), alebo elektronicky.
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3. aktuálneho roka) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete napr. na www.rozhodni.sk.


* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

Potrebné tlačivá:
Daňové priznanie PO.pdf alebo online: Daňové priznanie_PO
Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov_PO.pdf

Ako využijeme 2 % z dane:

V OZ Zjednotení za mier všetku našu energiu venujeme realizácii našich hlavných cieľov, ktorými sú najmä systematické vytváranie a podpore kultúry mieru, ako aj podmienok na jej existenciu ako sú ľudské práva, sociálna spravodlivosť, udržateľný rozvoj a zdieľaná zodpovednosť za budúcnosť planéty a ľudstva.

Medzi naše hlavné aktivity patrí organizácia Medzinárodného mierového fóra a jeho sprievodných podujatí. Fórum má ambíciu vypracovať sa na plnohodnotnú alternatívu voči súčasným bezpečnostno-militaristickým podujatiam, kde o medzinárodných otázkach diskutujú iba vojnychtiví politici alebo zbrojárski lobisti.

2 % z dane sú pre nás veľmi dôležité aj preto, aby v našom verejnom priestore nebolo počuť len vojnových štváčov, ale najmä mierumilovných ľudí bez ohľadu na ich politické, náboženské či svetonázorové presvedčenie.     

Tieto prostriedky nám umožnia realizáciu našich aktivít, ktoré sa budú usilovať o rozvíjanie mierových vzťahov medzi štátmi. Okrem spomínaného mierového fóra plánujeme taktiež:

 • organizovať odborné podujatia, semináre s mierovou tematikou
 • realizovať projekty a programy verejno-vzdelávacích podujatí s tematikou mierových vzťahov
 • spracovávať analýzy, odborné štúdie a publikácie v oblasti mierových vzťahov
 • presadzovať uplatňovanie princípov Deklarácie OSN o kultúre mieru v praxi a zavedenie do učebných osnov výchovy ku kultúre mieru, humanizmu a nenásilia
 • podporovať prehlbovanie mierových vzťahov a priateľstva medzi národmi, porozumenia, tolerancie, solidarity, ako aj odstraňovania etnických, kultúrnych a rasových predsudkov vrátane šírenia osvety, mierovej výchovy a vzdelávania
 • presadzovať pozitívne zmeny v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov ku konkrétnym otázkam zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov vrátane ľudských práv, sociálnej spravodlivosti, aktívneho zapojenia kvalifikovaných žien do politického života, zdravého životného prostredia, udržateľného rozvoja a zdieľanej zodpovednosti za budúcnosť planéty a ľudstva
 • podporovať esperanto ako medzinárodný jazyk mieru
 • zviditeľňovať a podporovať inšpiratívne osobnosti zasluhujúce sa o rozvoj mierových vzťahov.